O nás

Nezisková organizácia Pontis n.o. bola zaregistrovaná 18. januára 2008 v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS−3789/245/2008−NO. Zakladateľom neziskovej organizácie je Nadácia Pontis.